اعضا

ریاست: جناب آقای پروفسور مجید عباسپور

 

 

 

دبیر: سرکار خانم دکتر سیده هدی رحمتی

 

 

 

کارشناس: جناب آقای مهندس حمیدرضا فردانش