اهداف

مدت کرسی چهار سال و قابل تمدید است.

گستره فعالیت کرسی، ایران و منطقه کشور های عربی است.

آموزش و پژوهش در زمینه انرژی های خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و پسماندی.

اجرای پروژه های پایلوت و کوچک در زمینه انرژی های پاک و تجدید پذیر.

هدف کرسی رقابت و جایگزینی سازمان ها و نهاد های کارآمد موجود نیست. هدف اساساً ارتقا آموزش و پژوهش دانشگاهی و آگاهی عمومی در زمینه انرژی های پاک و تجدیدپذیر, شبکه سازی و ایجاد بانک اطلاعاتی و نهایتاً تاسیس سازمانی منطقه ای به همین منظور است.