درباره کرسی

در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ موافقتنامه تاسیس کرسی یونسکو برای انرژیهای پاک و تجدید پذیر میان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان یونسکو به امضا دبیر کل وقت سازمان؛ و ریاست وقت واحد رسید.