درباره مرکز

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد با اعطای کرسی یونسکو برای انرژی های پاک و تجدیدپذیر به عنوان مرکز تبادل اطلاعات و شبکه تبادل تخصص و مهارت های زیست محیطی انرژی های پاک و تجدیدپذیر در منطقه فعالیت می کند.

تحقیقات زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات که در این کرسی به آن اشاره شده است در اختیار مراکز تحقیقات جهانی قرار خواهد گرفت و به طور متقابل اطلاعات مراکز جهانی در اختیار محققان دانشگاهی کشور و اساتید دانشگاه قرار خواهد گرفت که این امر بسیار مفید و حائز اهمیت خواهد بود.